joomla

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 

ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ.

(Ажгіхіна О.Ю. вихователь-методист м.Костянтинівка ДНЗ №9 «Оленка»)

     Упродовж останніх років у всьому світі спостерігається посилена увага до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як основи професійного розвитку в умовах євроінтеграції, активно досліджуються процеси їх інтеграції в загальний соціум, створюються відповідні умови для їх участі у навчально-виховному процесі і житті.

         Реалії сьогодення такі, що кожен вихователь  повинен  вміти  використовувати         комп’ютерні  технології  у  власній  діяльності,  а  також  у  роботі  з  дітьми,  колегами  та  батьками.  Використання  вихователем  на  заняттях   знань   із   ІКТ   дозволяє   ефективно   й   доступно   підкреслити   новизну  навчального  матеріалу,   навести   приклади   практичного  застосування  знань  з  конкретного     заняття,    здійснити    впровадження      проблемного      й   евристичного  навчання, продемонструвати складні природні процеси тощо.

 

    Прогрес суспільства залежить від здатності особистості швидко сприймати інформацію, неординарно мислити, чітко приймати рішення i брати на себе відповідальність за них. Кожна людина, а педагог тим паче, для реалізації себе як професіонала повинна мати сформовану інформаційну культуру, бо саме вона є важливим фактором успішної професійної діяльності та захищеності людини в суспільстві. Дошкільна освіта сьогодні також потребує активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності дошкільних навчальних закладів. Інформаційна культура працівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) сприятиме повноцінній підготовці дітей до життя в інформаційному суспільстві, адже в Законі України «Про дошкільну освіту» виокремлено основні функції дошкільного навчального закладу: «Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий i духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту» [2]. З огляду на це, виникає потреба створення освітнього середовища ДНЗ орієнтованого на виклики інформаційного суспільства, що сформує систему цінностей і пріоритетів вихователів для використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні особистості.

   Одним  із  ключових  завдань  підготовки  майбутнього  фахівця  в  галузі   дошкільної   освіти   є   формування   у   нього   науково-дослідницької   та  комп’ютерної      компетентності     як    необхідної    умови    його    професійної  стабільності,  орієнтації  у  широкому  арсеналі  інноваційного  руху,  наукових  розробок , якісної організації навчально-виховного процесу.         Аналіз теоретичних джерел доводить, що у педагогічній науці досить ґрунтовно висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти. Низкою науковців (Н. Баловсяк, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Кадемія, Г. Селевко, В. Хуторський та ін.) розглядався педагогічний потенціал інформаційних технологій. Проблема формування інформаційної культури майбутніх педагогів розкривалася в дослідженнях О. Значенко [3], Н. Волкової [1], І. Смирнової [5], А. Столяревської [6] та ін. Разом із тим, аналіз освітнього процесу в ДНЗ свідчить про недостатню обізнаність вихователів з сучасними можливостями інформаційних технологій, має місце недооцінка інформаційно-комунікаційних засобів у професійній діяльності. Як зазначає М. Кадемія: «Недостатнє використання інформаційних технологій загалом пов’язане із низьким рівнем інформаційної культури суспільства, необізнаністю щодо широких можливостей застосування інформаційних технологій, слабкою мотивацією педагогів до використання інформаційних технологій у навчальному процесі та професійній діяльності» [4, с. 46]. Це, у свою чергу, актуалізує дослідження умов формування і розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів.

      Тому,    підвищену      увагу   приділяють      вчені    (соціологи,    культурологи,  педагоги,    психологи)      проблемі     готовності педагогів до впровадження інформаційно-комуникаційних технологій як основи професійного розвитку в умовах євроінтеграції.

     Дошкільний навчальний заклад № 9 «Оленка» управління освіти Костянтинівської міської ради сприяє  підвищенню професійної компетентності педагогів, розвитку уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній освіті, залученню педагогів до створення інформаційного освітнього простору та  формуванню у дітей дошкільного віку мотивації до пізнання навколишнього середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

   Для вдосконалення всієї системи роботи з підвищення теоретичної та практичної підготовки педагогічних кадрів насамперед необхідно забезпечити різноманітність форм її організації.

   Форми роботи дошкільного закладу  розраховані на опрацювання комплексу важливих актуальних теоретичних питань. Характерною особливістю цих форм є органічний взаємозв’язок теорії і практики. Їх тематика виокремлюється з системи необхідних професійних знань, пов’язана з основною науково-методичною проблемою, а також із запитами та потребами педагогів.

       Послідовно проводяться заходи щодо формування готовності педагогів до впровадження освітніх реформ, а саме інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Це створення сприятливої духовної та морально-психологічної атмосфери; стимулювання інтелектуального та творчого пошуку, вміння бачити проблеми і шлях їх розв’ язання; пріоритет відносин співробітництва та співтворчості; модернізація форм, методів навчання та виховання; забезпечення умов до самостійної діяльності педагогів, підвищення їх загальнокультурного та професійного рівнів.

    Сучасний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає широкі можливості розвиватися педагогам. Тому необхідно звернути увагу на розвиток власних комунікаційних ресурсів. Одним із таких ресурсів є сайт. Саме діяльність сайту ДНЗ має виконувати функцію офіційного джерела інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності дошкільного закладу, здійснює взаємообмін інформацією з учасниками навчально-виховного процесу, закладами та установами системи освіти, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з освітніх питань.

   Діяльність сайту ДНЗ  забезпечуватиме: інформування педагогічних працівників та й усіх відвідувачів про діяльність ДНЗ; ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження проектів, програм, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної, моніторингової діяльності у ДНЗ; презентування досягнень ДНЗ в цілому та учасників навчально-виховного процесу зокрема; формування цілісного враження про якість освітніх послуг; оперативне ознайомлення громадськості з різними аспектами та напрямами діяльності ДНЗ; створення умов для інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом; стимулювання творчої активності та самореалізації учасників навчально-виховного процесу.

   Таким чином, сайт дошкільного закладу виконуватиме безліч функцій, що удосконалюють процес реалізації основних функцій роботи ДНЗ, оптимізує процес спілкування, робить його зручним для кожного учасника.

Розміщення матеріалів, опитувань, консультацій на сайті забезпечує не тільки швидку дію на вихователя, але мимоволі заставляє його навчитись працювати з веб-ресурсами. Зважаючи на вищезазначене, можна створити певну модель використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійних якостей педагога.

    Така модель використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення професійності педагога сприятиме формуванню умінь педагога користуватися послугами поштових серверів, використовувати віртуальні диски Google, Yandex, Ukr.net, а також удосконалюватиме навики володіння самим персональним комп’ютером й програмним забезпеченням, що дає доступ до веб-джерел.

     Отже,   враховуючи   глобалізацію   світової   економіки,   швидкі   темпи 

модернізації   виробництв,   широке    застосування   засобів   комунікацій   та 

інформаційних  комп'ютерних  мереж,  виникає  необхідність  удосконалення 

системи оцінювання знань майбутніх фахівців за умов євроінтеграції.

       У  рамках  євроінтеграції   поняття  «якість    освіти»,  є  характеристикою  філософською      і вміщує    економічні,   соціальні,   пізнавальні   та   культурні аспекти  освіти  та  сприймається  як  всезагальна  інтегральна  характеристика  результатів освітньої діяльності. 

Досягнення    високої    якості  забезпечується     органічним    поєднанням

управлінської    діяльності  (задаються    цілі,  зміст   і   характер  управлінських впливів), педагогічної діяльності вихователя  і діяльності дітей.

      Мета дошкільної освіти  на  сучасному  етапі полягає  у  підготовці  фахівців,  які  мають   перейти   від    індустріального   до   інформаційно-технологічного  простору  на  основі    інноваційності  навчання. У зв’язку з цим педагогічна діяльність набуває нових  якостей,  реалізовуючи  таким  чином  традиційну  систему  навчання. 

Висновки. Готовність педагогів до впровадження інформаційно - комунікаційних технологій як основи професійного розвитку в умовах євроінтеграції  визначається, передусім, забезпеченням  систематичного       контролю       якості    освіти.    Нова система управління у ДНЗ повинна бути налаштована так  щоб   максимально   задіяти      його   потенціал   для   адаптації    його   до   змін  зовнішнього середовища та забезпечення високого рівня якості освіти. 

Література: 

  1. Волкова Н. В. Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Наталія Валентинівна Волкова ; Респ. ВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2009. – 20 с.
  1. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
  2. Значенко О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. П. Значенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с.
  3. Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах / М. Ю. Кадемія // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 21. ¬– С. 46-52.
  4. Смирнова І. М. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / / І.М. Смірнова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 20 с.
  5. Столяревська А.Л. Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.0І «Теорія та історія педагогіки» / А.Л. Столяревська ; Харк.держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1998. – 16 с.

Форма входу

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На сайті 43 гостей та відсутні користувачі

Лічильник відвідувачів

873750
Сьогодні
Вчора
За тижд.
Мин. тижд.
За місяць
Мин. місяць
Всі
63
340
823
870489
5307
12226
873750

Ваш IP: 54.92.160.119
Час: 2018-10-16 02:50:10
Счетчик joomla